آبزیان

رشد سریع صنعت پرورش آبزیان با افزایش نیاز به جایگزین‌های مناسب پودر ماهی به عنوان منبع پروتئین همراه بوده است. این منابع عمدتاً شامل کنجاله سویا، گلوتن غلات و سایر منابع پروتئین گیاهی است که به دلیل عدم توازن اسیدهای آمینه، حضور ترکیبات ضد‌تغذیه‌ای و خوشخوراکی پایین، منجر به کاهش عملکرد به ويژه در گونه‌های گوشتخوار می‌شود. مخمر اتولیز شده و اجزای آن به ويژه نوکلئوتیدها، پپتیدها، اسیدهای آمینه، بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید (MOS) ضمن کاهش اثرات منفی منابع پروتئین گیاهی، به بهبود عملکرد سیستم ایمنی آبزیان کمک خواهد کرد.

123

محصولات پیشنهادی

مقالات پیشنهادی