نوتری بی

نوتری‌بـــی (®Nutri-Bee)، پری‌بیوتیـــک بر پـایـه مخمـــر ساکارومایسس سرویزیه، تولید شـده در شرکـت دانـش بنیــان کیمیازیم است. این محصــول محتـوی ترکیبی بهینـــه شده از کربوهیـدرات‌های دیـواره مخمــر شامـل مانـان الیگوساکارید (MOS) و بتاگلـوکان، نوکلئوتیـدها، پپتیـدهای زیسـت فعال، اسیدهای آمینه ضروری، ویتامین‌های گروه B، آنتی اکسیدان‌های طبیعی و سایر متابولیت‌های زیسـت فعال موثر در بهبود سلامت زنبور به ويژه کلنی‌های ضعیف و بیمار است. نوتری بـی در همـه فصول و با هدف تقویت کلنـی‌ از نظـر میـزان پرورش نوزادان، طـول عمر زنبـورهای کارگـر و در نهایت بهـبود عملکرد جمعــیت مـورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایای مصرف

 • ارتقای سلامت کلنی
 • کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک
 • افزایش شهدآوری و تولید عسل
 • تحریک فعالیت تخم ریزی ملکه
 • جبران مشکلات ناشی از کمبود شهد
 • استفاده آسان و فاقد محدودیت تغذیه‌ فصلی
 • افزایش توده بدن و طول عمر زنبورهای کارگر
 • تقویت کلنی و تسریع در رشد جمعیت زنبورها

نحوه  مصرف

 • پودر مخلوط در کیک گرده یا شربت

 دوز مصرف

 • تقویت سیستم ایمنی، کاهـش تنش ناشی از کوچ و بهبـود عملکــرد : 0/2 تا 0/3 درصد در کیک گرده یا شربت
 • بهبود تخم‌ریزی و پیشگیری از بیماری‌ها: 0/7 تا 1/0 درصد در کیک گرده یا شربت
 • در کیک گرده به عنوان منبع تامین پروتئین : تا 20 درصد فرمول کیک گرده

 

Nutri-Bee