آزمایشگاه

توانمندی ها و خدمات آزمایشگاهی آنالیز آنزیم های مورد استفاده در صنایع غذایی و دامپروری شامل فیتاز، پروتئاز، آمیلاز، زایلاناز و … اندازه گیری واحد آنزیمی، تعیین فعالیت، آنالیز پایداری و … اندازه گیری عناصر معدنی (عناصر ماکرو، میکرو و فلزات سنگین) به روش ICP mass اندازه گیری بیومولکول ها شامل پروتئین کل، پروتئین های […]