سموم قارچی در گاوهای شیری

سموم قارچی در گاوهای شیری

برخلاف تک‌معده‌ای‌ها، گاوهای شیری باکتری‌ها و پورتوزوآهای مشخصی در شکمبه خود دارند که در شرایط خاص توان سم زدایی از مایکوتوکسین‌هاي خاص را بطور نسبي يا کامل دارند. به اين دلايل، عموماً، گاوهای شيري و نشخوارکنندگان کمتر مستعد بروز اثرات منفي متابوليت‌هاي قارچي هستند.

ادامه مطلب »