گاو شیری
هر آنچه برای یه دام نیاز است
556

گاو شیری

دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی دام با حداقل هزینه و بالاترین راندمان، توام با حفظ سلامت گله هدف نهایی در هر مزرعه‌ی پرورش گاو شیری است. سلامت گاوهای شیری با ابتلا به بیماری‌های تغذیه‌ای، متابولیکی، تولیدمثلی و عوامل تنش‌زای محیطی به ويژه تنش گرمایی به چالش کشیده می‌شود و ریشه بسیاری از این چالش‌های تهدید کننده‌ی سلامت دام در عملکرد شکمبه و تعادل جمعیت میکروبی آن است.

556

گاو شیری

دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی دام با حداقل هزینه و بالاترین راندمان، توام با حفظ سلامت گله هدف نهایی در هر مزرعه‌ی پرورش گاو شیری است. سلامت گاوهای شیری با ابتلا به بیماری‌های تغذیه‌ای، متابولیکی، تولیدمثلی و عوامل تنش‌زای محیطی به ويژه تنش گرمایی به چالش کشیده می‌شود و ریشه بسیاری از این چالش‌های تهدید کننده‌ی سلامت دام در عملکرد شکمبه و تعادل جمعیت میکروبی آن است.

556

گاو شیری

دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی دام با حداقل هزینه و بالاترین راندمان، توام با حفظ سلامت گله هدف نهایی در هر مزرعه‌ی پرورش گاو شیری است. سلامت گاوهای شیری با ابتلا به بیماری‌های تغذیه‌ای، متابولیکی، تولیدمثلی و عوامل تنش‌زای محیطی به ويژه تنش گرمایی به چالش کشیده می‌شود و ریشه بسیاری از این چالش‌های تهدید کننده‌ی سلامت دام در عملکرد شکمبه و تعادل جمعیت میکروبی آن است.

556

گاو شیری

دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی دام با حداقل هزینه و بالاترین راندمان، توام با حفظ سلامت گله هدف نهایی در هر مزرعه‌ی پرورش گاو شیری است. سلامت گاوهای شیری با ابتلا به بیماری‌های تغذیه‌ای، متابولیکی، تولیدمثلی و عوامل تنش‌زای محیطی به ويژه تنش گرمایی به چالش کشیده می‌شود و ریشه بسیاری از این چالش‌های تهدید کننده‌ی سلامت دام در عملکرد شکمبه و تعادل جمعیت میکروبی آن است.

556

گاو شیری

دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی دام با حداقل هزینه و بالاترین راندمان، توام با حفظ سلامت گله هدف نهایی در هر مزرعه‌ی پرورش گاو شیری است. سلامت گاوهای شیری با ابتلا به بیماری‌های تغذیه‌ای، متابولیکی، تولیدمثلی و عوامل تنش‌زای محیطی به ويژه تنش گرمایی به چالش کشیده می‌شود و ریشه بسیاری از این چالش‌های تهدید کننده‌ی سلامت دام در عملکرد شکمبه و تعادل جمعیت میکروبی آن است.

556

گاو شیری

دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی دام با حداقل هزینه و بالاترین راندمان، توام با حفظ سلامت گله هدف نهایی در هر مزرعه‌ی پرورش گاو شیری است. سلامت گاوهای شیری با ابتلا به بیماری‌های تغذیه‌ای، متابولیکی، تولیدمثلی و عوامل تنش‌زای محیطی به ويژه تنش گرمایی به چالش کشیده می‌شود و ریشه بسیاری از این چالش‌های تهدید کننده‌ی سلامت دام در عملکرد شکمبه و تعادل جمعیت میکروبی آن است.

556

گاو شیری

دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی دام با حداقل هزینه و بالاترین راندمان، توام با حفظ سلامت گله هدف نهایی در هر مزرعه‌ی پرورش گاو شیری است. سلامت گاوهای شیری با ابتلا به بیماری‌های تغذیه‌ای، متابولیکی، تولیدمثلی و عوامل تنش‌زای محیطی به ويژه تنش گرمایی به چالش کشیده می‌شود و ریشه بسیاری از این چالش‌های تهدید کننده‌ی سلامت دام در عملکرد شکمبه و تعادل جمعیت میکروبی آن است.