کیمیاموس

کیمیاموس (® KimiaMOS)، پری بیوتیک حاصل از کربوهیدرات های طبیعی و پیچیده دیواره سلولی مخمر است که طی فرآیند کنترل شده اتولیز مخمر ساکارومایسس سرویزیه و جداسازی با استفاده از سانتریفیوژ تولید می شود. این محصول غنی از مانان الیگوساکارید (MOS) و بتاگلوکان  است که در دستگاه گوارش غیرقابل هضم بوده، اما توسط باکتری های مفید دستگاه گوارش قابل استفاده است. تراکم بالای MOS در این محصول اثرات مثبتی بر ترکیب میکروفلور دستگاه گوارش دارد. مانان الیگوساکارید از طریق اتصال به باکتری های پاتوژن مانع از اتصال آنها به دیواره روده شده و از کلونی سازی آن ها ممانعت به عمل می آورد. مانان الیگوساکارید به همراه بتاگلوکان موجود در دیواره موجب تحریک و تقویت سیستم ایمنی می شود. این محصول به عنوان یک افزودنی عملکردی و طبیعی برای کلیه حیوانات قابل استفاده بوده و در کاهش مصرف آنتی بیوتیک موثر است.

 

مزایای مصرف

  • تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و افزایش اثر بخشی واکسیناسیون
  • اتصال و دفع پاتوژن ها و اندوتوکسین ها و کاهش نیاز به مصرف آنتی بیوتیک
  • بهبود مورفولوژی اپیتلیوم روده و افزایش هضم و جذب مواد مغذی
  • بهبود میکروفلور مطلوب لوله گوارش
  • بهبود عملکرد و افزایش راندمان

 

نحوه  مصرف

  • پودر مخلوط در خوراک

 

دوز مصرف

  • طیور: 0/5 تا 1/5 کیلوگرم  در تن بر اساس سن پرنده
  • آبزیان: 0/5 تا 2/0 کیلوگرم در تن
kimiaMOS