نوتری ییست آکوا

نوتری ییست-آکوا (Nutri Yeast-Aq)، مخمر اتولیز شده ساکارومایسس سرویزیه و حاوی هر دو جزء عصاره و دیواره سلولی مخمر است. فرآیند تولید این محصول به گونه ای انجام می شود که عملکرد زیستی اجزای آن شامل کربوهیدرات های دیواره (مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان)، نوکلئوتیدها، اسیدهای آمینه ضروری و ویتامین های گروه B حفظ گردیده است. فرآیند تجزیه کامل مخمر، زیست فراهمی اجزای محصول نوتری ییست-آکوا را به شکل چشمگیری ارتقا داده است.

 

مزایای مصرف

  • ارتقا عملکرد سیستم ایمنی
  • کاهش اثرات تنش‌های محیطی
  • افزایش اشتها و جذابیت خوراک
  • بهبود عملکرد تولیدمثلی ماهیان مولد
  • بهبود هضم و جذب خوراک و عملکرد رشد
  • مقاومت به عفونت‌های باکتریایی، ویروسی و انگلی
  • جذب و دفع سموم قارچی بویژه آفلاتوكسين و زیرالنون

نحوه  مصرف

  • پودر مخلوط در خوراک

 

دوز مصرف

  • تامین نوکلئوتید و بهبود عملکرد دستگاه گوارش: 2 تا 5 کیلوگرم در تن خوراک
  • کنترل استرس و بهبود عملکرد در مزارع پرورشی: 5 تا 10 کیلوگرم در تن خوراک
01 copy