نوتری ییست مایع

نوتری ییست مایع (® NutriYeast L)، محصولی از اتولیز مخمر ساکارومایسس سرویزیه است که به صورت مایع جهت افزودن به آب آشامیدنی طیور، در شرکت دانش بنیان کیمیازیم تولید شده است. این محصول حاوی هر دو جزء عصاره و دیواره سلولی مخمر است و فرآیند تولید آن با هدف حفظ عملکرد زیستی اجزاء موثر، از جمله نوکلئوتیدها، مانان الیگوساکاریدها، بتاگلوکان ها، انواع اسیدهای آمینه ضروری، پپتیدها و سایر متابولیت های زیستی بهینه سازی شده است. نوتری ییست- اِل از طریق مکانیسم های مختلف موجب بهبود تکامل و عملکرد مجرای گوارشی و تقویت سیستم ایمنی می شود. با توجه به اهمیت این دو سیستم در بازدهی اقتصادی گله های طیور، کاربرد افزودنی هایی که موجب تقویت آنها می شود همواره رو به گسترش می باشد.

 

مزایای مصرف

  • قابلیت انحلال بالا در آب و مصرف یکنواخت در سطح گله
  • تثبیت محیط مناسب و مطلوب مجرای گوارشی
  • کنترل عوامل بیماری زا و سموم
  • کاهش اثرات ناشی از تنش بر روی بافت‌ها
  • بهبود راندمان استفاده از مواد خوراکی
  • افزایش رشد و بهبود عملکرد اقتصادی

 

 نحوه  مصرف

  • پودر مخلوط در دان

 

دوز مصرف

  • ۰/۵ تا ۱/۵ لیتر  در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی بر اساس سن و نوع پرنده
nutriyeast L