اهميت جانشين گرده در تغذیه زنبور عسل

Bees photo

مقدمه گرده: منبع  پروتئین ارزشمند برای زنبور عسل گرده مهمترین منبـع پروتئین برای زنبوران کارگـر است و علی‌رغم وجود مواد قندی به عنوان منبع تامین انرژی مطرح نمی‌باشد. زنبورهای تازه متولد شده برای تکمیل رشـد بدن و توسـعه برخي از اندام‌هاي داخلـي خود به گـرده نیاز دارند. براي مثال، چنانچه زنبوران کارگر تازه متولد شده […]