صدمات حرارتی سیلاژ و نقش آن در کاهش قابلیت دسترسی پروتئین

Silage photo

صدمات حرارتی در سیلاژ چگونه رخ می‌دهد؟ تخمیر در سیلو فرآیندی دو مرحله‌ای است. طی مرحله اول، اکسیژن به دام افتاده در علوفه توسط سلول‌های گیاهی و میکروارگانیسم‌های هوازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحت شرایط بهینه، این مرحله طی یک الی دو روز کامل می‌شود. در مرحله دوم، باکتری‌های بی‌هوازی رشد کرده و ضمن تکثیر، […]