نوکلئوتیدها: گامی بلند در تغذیه هدفمند آبزیان پرورشی

  ارتقای سطح سلامت یکی از استراتژیهای مهم و موثر در کوتاه کردن دورهی پرورش، کاهش هزینههای درمانی، بهبود عملکرد رشد و کاهش ضریب تبدیل در گلههای پرورشی آبزیان است. با محدودیت استفاده از منابع پروتئین جانوری (پودر ماهی)، استفاده از منابع جایگزین گیاهی در صنعت تولید خوراک آبزیان رونق یافته است، اما تقریباً در […]