سومین گردهمایی تخصصی شرکت دانش بنیان کیمیازیم

سومین گردهمایی تخصصی شرکت  دانش بنیان کیمیازیم با عنوان “کیفیت علوفه، بهینه سازی شکمبه، ایمنی و عملکرد” با حضور جمعی از اساتید برجسته زراعت، دامپروری و زیست فناوری در آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار میگردد.