مخمر اتولیز شده در تغذیه دام و طیور

مخمر اتولیز شده در تغذیه دام و طیور

مخمر اتولیز شده در تغذیه دام و طیور مخمر اتولیز شده ساکارومایسس سرویزیه حاوی مانان الیگوساکارید و بتادی گلوکان، نوکلئوتیدها، پپتید و آمینواسیدهای ضروری می باشد. اثبات شده است که استفاده از این مواد در تغذیه می­تواند اثرات مفیدی بر سلامت داشته باشد. از یک طرف مصرف آنتی­ بیوتیک ها بطور مداوم موجب ایجاد مقاومت […]