سیستم یکپارچه مدیریت زیستی

طیور نوتری ییست

آنالیز داده های ماهیانه شیر آنالیز کیفیت خوراک آنالیز قابلیت هضم و سلامت شکمبه بررسی ارتباط عوامل محیطی با تولید